TOPPERS 2017-2018
UP-Board

PRITAM SINGH
87.2%

RIYA GUPTA
86.2%

VISHAL GAUTAM
86%

SAZIA
86%

RAHUL VISHWAKARMA
85.8%

NEELAM
85.8%

DEEPANSHU PATHAK
85.6%

YURAJ SINGH
85.4%

ANKIT KUSHWAHA
85.2%

TANU GUPTA
84.4%

VAIBHAV KUMAR SONI
84.2%

ADARSH
83%
TOPPERS 2016-2017
TOPPERS 2015-2016
TOPPERS 2014-2015